'จุรินทร์-คุณหญิงกัลยา'หนุนเสริมทักษะไอทีเด็กไทยสู่ธุรกิจยุคใหม่ – เดลินิวส์ออนไลน์

เดลินิวส์
เมื่อวันที่ 19 ส.ค. ที่โรงแรมพาร์ค ไฮแอท นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ กล่าวเปิดโครงการ Seeds for the Future โดยภายในงานมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ดร.หยาง มี เอ็ง กรรมการบริหาร มูลนิธิอาเซียน และนายไซมอน หลิน ประธานกรรมการบริหาร หัวเว่ย เอเชียแปซิฟิก เข้าร่วมด้วย
ทั้งนี้ นายจุรินทร์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมากล่าวเปิดโครงการ Seeds for the Future ให้กับนักศึกษากว่า 120 คน จาก 16 ประเทศในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นโครงการที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา ทักษะด้านเทคโนโลยีสําหรับเยาวชน ให้สามารถปรับตัวสอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปและนํามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตนได้  ตนเชื่อว่า การฝึกอบรมกับทางบริษัทใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จะช่วยยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้พัฒนายิ่งขึ้นและจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศอีกด้วย ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ และ บริษัท หัวเว่ย ประเทศไทย ได้ ร่วมกันฝึกอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และ Start-up ภายใต้ ข้อตกลงความร่วมมือเอ็มโอยูโครงการ Up-skill Re-skill และโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ “From Gen Z to be CEO” ฝึกอบรมให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศไทยกว่า 36,000 คน ร่วมกับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่หรือสถาบัน NEA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ภาครัฐและ เอกชนได้ร่วมมือกันพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะให้กับเยาวชนไทย
“ขอขอบคุณบริษัท หัวเว่ย ประเทศไทย ที่ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่มาโดยตลอด สําหรับการเข้าร่วมโครงการ Seeds for the Future ถือเป็นโอกาสสําคัญของนักศึกษาในการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดิจิทัล พร้อมสัมผัสประสบการณ์การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ซึ่งผมหวังว่าจะได้เห็น นักศึกษาทุกคนมีความโดดเด่นและเติบโตในฐานะผู้นําธุรกิจรุ่นใหม่ ที่สามารถนําเทคโนโลยีไปปรับใช้ในการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมต่อไปได้ และที่สําคัญ ผมเชื่อว่าโครงการนี้จะยกระดับความสามารถของคนรุ่นใหม่ และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของอาเซียนได้ในอนาคตต่อไป” นายจุรินทร์ กล่าว
ด้านคุณหญิงกัลยา ที่เป็นผู้มุ่งผลักดันนโยบายการศึกษาที่ทันสมัย กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนควบคู่กับความรู้ คุณธรรม คุณภาพชีวิตที่ดี และความสุขในสังคม  ซึ่งในกระบวนการนี้ทักษะด้านดิจิทัล มีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการศึกษาของประเทศไทย และเสริมสร้างคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทไปสู่ระดับสากล ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการและหัวเว่ย ประเทศไทย ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ขอขอบคุณ Huawei Thailand ที่สนับสนุนการพัฒนาด้านดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษามาโดยตลอด ด้วยการร่วมมือกับโปรแกรม Seeds for the Future  หวังว่าจะได้เห็นนักเรียนซึมซับความรู้ด้าน ICT ที่ทันสมัยและวิธีการนำไปใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมต่อไป
“ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโปรแกรมนี้ในประเทศไทย เป็นโอกาสที่น่าอัศจรรย์ ซึ่งคุณเป็นนักเรียนที่โชคดีที่สุดในโลก จะได้เรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยที่สุด และดูว่าบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำของโลกเป็นอย่างไร” คุณหญิงกัลยา กล่าว
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

Cookie Duration Description
cookielawinfo-checbox-analytics 11 months This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category “Analytics”.
cookielawinfo-checbox-functional 11 months The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category “Functional”.
cookielawinfo-checbox-others 11 months This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category “Other.
cookielawinfo-checkbox-necessary 11 months This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category “Necessary”.
cookielawinfo-checkbox-performance 11 months This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category “Performance”.
viewed_cookie_policy 11 months The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.

Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.

source

Similar Posts